Rádi pro Vás zpracujeme Znalecké posudky ve věci ocenění, odhadu hodnoty:


 • podniků a jejich částí
 • nehmotných aktiv (know-how, ochranných známek...)
 • cenných papírů (akcií, obligací, finančních derivátů...)
 • nemovitého majetku (budovy, pozemky, lesní porosty, rybníky a vodní nádrže...)
 • movitého majetku (stroje a zařízení, motorová vozidla, kancelářská technika...)
 • pohledávek

Pro účely:


 • strategického rozhodování
 • jednání o ceně
 • nepeněžitých vkladů do obchodních společností
 • fúzí – přeměn společností (rozdělení, rozdělení odštěpením, sloučení, splynutí)
 • vytěsnění minoritních akcionářů (squeeze out)
 • daňové (daň z příjmu, daň darovací, dědická, z převodu nemovitostí...)
 • dědictví, darování...
 • konkurzu, likvidace

Znalecké posudky a odhady jsou pro Vás připraveni zpracovat kvalifikovaní znalci v jednotlivých oborech.